เกมโตเกียวของ poster girl แสดง๒๐๑๙ซึ่งได้รับการถ่ายภายใต้ armpit ที่มีคุณภาพระดับ4K

เกมโตเกียวของ Cangal แสดง๒๐๑๙ซึ่งได้รับการถ่ายภายใต้ waki ที่มีคุณภาพระดับ4K