poster girl ที่จะแสดงด้านล่างของ armpit อย่างแน่นหนาในโตเกียวร้านทำซาลอนอัตโนมัติ

Cangal ที่จะแสดงด้านล่างของ waki อย่างแน่นหนาในโตเกียวร้านทำซาลอนอัตโนมัติ

見せたがりの露乃ちゃん 1巻【DMM限定特典付き】見せたがりの露乃ちゃん 1巻【DMM限定特典付き】